རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ།

48 Views

World Environment day Picསྤྱི་ལོ་༢༠༡༢་ཟླ་༦ཚེས་༥ཉིན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་བཞིན། འདི་ག་དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་འོག རྒྱ་གར་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་ས་གནས་བུད་མེད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས། རྒྱང་བསྐྱོད་བང་རྒྱུག་དང་རྐང་འཁོར་འགྲན་རྒྱུག ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་སྡོང་ཕྲུག་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་འདི་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་གཞིས་ [United Nations Environment Program(UNEP)་་ Green Economy: Does it include you རང་བྱུང་གི་དཔའ་འབྱོར་ཁོར་བསྐྱོད་ཁྲོད་ཁྱེད་འདུའམ་ཞེས་བརྗོད་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབ་གནང་ཡོད་པ་བཞིན། ངེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ངེས་ལགས་ན། དཔེར་ན་རླངས་འཁོར་གྱི་རྡོ་སྣུམ་གྱིས་ཁ་དབུགས་མི་གཙང་བ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་སྣ་མང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཉིན་གཅིག་ལ་རྐང་ཐང་དུ་སོང་བ་དེའང་ཁོར་ཡུག་ལ་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ནས་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག ངེད་དབུས་ས་གཉིས་ནས་ལྗང་མདོག་གི་བང་འགྲན་ཞེས་ཉིན་འདིར་རྒྱུག་ཤར་འགྲན་སྡུར་ཅིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ལ། ཉིན་འདིར་ད་དུང་དེ་སྔོན་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་འཛམ་གླིང་སྣེ་མོ་གསུམ་པའི་འབྲོག་པ་ཞེས་པའི་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རིབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཟིན་པར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཉིན་དེར་སྤེལ་ཡོད།

ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་ངེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཁ བྱང link: http://tibetanwomen.org/2012/01/nomadsplanetarythird pole petition/བརྒྱུད་ནས་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རིབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད། ངེད་ཚོགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལག་སོན་བྱུང་བའི་མཚན་རྟགས་ཐོ་གཞུང་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་སྟེང་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་ངེས་ཡིན།

འདི་ཐད་ངེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་འདི་ལྟར་གསུངས་སོང་།  “  སྤྱིར་ས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ང་ཚོ་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་ཀུན་གྱི་ཁྱིམ་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་འདིས་དབང་གིས། ང་ཚོས་སྐམ་ས་དང་ཆུ་བསྡོད་སེམས་ཅན་ཡོངས་བདེ་ཐང་ངང་ཡུན་གནས་ཐུབ་པར་འགན་ཞིག་ཁུར་དགོས་ལ། ལྷག་པར་བོད་ས་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་བོ་ཀུན་གྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་གཙང་བོ་རྒྱུག་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འགྱིག་ཤོག་མི་གཡུག་པ་ལྟ་བུ་རང་རང་གི་གཡས་གཡོན་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་གཉེར་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ་ཡིན། ”

ངེད་ཚོགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་བསྐྱལ་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ནམ་འཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་ཛ་དྲག་ཉམས་ཆག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་མུས་ཐོག ད་ལྟ་བོད་ནང་ལག་བསྟེར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ལས་ཕན་རླབས་གང་ཡང་འབྱུང་གི་མེད་པའི་གསལ་འདེབས་ཀྱང་ཞུ་ཡི་ཡོད།

No comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish