དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་རྡི་ལི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་མཇལ་ཕྲད།

རྩོམ་ཡིག་འདི་ཐེངས་ 797 བཀླགས་འདུག

དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་རྡི་ལི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་མཇལ་ཕྲད་དང་། ཚོགས་གཞོན་སྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་ཐོག་འགྲེལ་བཤད་ཞུས།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.