སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་ ༢༠༡༨ བར་་གྱི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་།

༡༽ ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༣༽ དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།

༤༽ ཟུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་ཚེ་ལྷ།

༥༽ ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན།

༦༽ ཁེ་ན་ཌ་ཕྱོགས་གཞུགས་རྒྱུན་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།

༧༽ ཨི་ཊཱ་ལི་ཕྱོགས་གཞུགས་རྒྱུན་ལས་བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་དཀར།