སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༡ བར་་གྱི་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་།

༡༽ ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན།

༢༽ ཚོགས་གཞོན་བསྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན།

༣༽ དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།

༤༽ ཟུང་དྲུང་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་།

༥༽ ལྷོ་ཕྱོགས་ཕྱོགས་བཞུགས་རྒྱུན་ལས་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

༦༽ ལྡི་ལི་ཕྱོགས་གཞུགས་རྒྱུན་ལས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ།

༧༽ ཨི་ཊཱ་ལི་ཕྱོགས་གཞུགས་རྒྱུན་ལས་བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་དཀར།