༄༅།། དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏམ་བཟང་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

930 Views

སྦེལ་ལྗམ་ས་གནས་ནང་བོད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་གནས་བཞུགས་ཡོད་པ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་ ཟུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གཉིས་ངོ་བཅར་ཞུས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ ལས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་འབྲས་ད་ཆ་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག་ན་ དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཆུང་སྒྲོལ་མ་ལགས་གཙོས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་ ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་།།