ད་རིང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་བཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ། 

635 Views
ད་རིང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་བཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ།
Some of the pictures from the today’s event at United Nation, Delhi.