༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་མང་གཙོ་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༩ ཉིན་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་ལྷ་རྗེ་མཁས་དབང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གཟེངས་རྟགས་པདྨ་ཤྲི་(Padma Shri) ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་གཏམ་བཟང་ཐོག་གཟི་བརྗིད་དང་དགའ་སྤོབ་ཆེན་པོས་ངང་རྟེན་འབྲེལ་འཚམས་འདྲི་ཆེད་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད།

596 Views

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་མང་གཙོ་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༩ ཉིན་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་ལྷ་རྗེ་མཁས་དབང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གཟེངས་རྟགས་པདྨ་ཤྲི་(Padma Shri) ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་གཏམ་བཟང་ཐོག་གཟི་བརྗིད་དང་དགའ་སྤོབ་ཆེན་པོས་ངང་རྟེན་འབྲེལ་འཚམས་འདྲི་ཆེད་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད།